Project Goal

Braille reader เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อแอพพลิเคชั่นที่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ให้บุคคลใดก็ตามที่ต้องการทราบความหมายของตัวอักษรเบรลล์นั้น ซึ่งสามารถนำแอพพลิเคชั่นนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเรียนของผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพที่ได้จาก กล้องวิดีโอ โดยมีรูปแบบเป็น Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งหากต้องการอ่านตัวอักษรใด ให้เปิดแอพพลิเคชั่นนี้และนำกล้องไปถ่ายวีดีโอของตัวอักษรเบรลล์นั้น ตัวแอพพลิเคชั่นจึงประมวลผลอักษรเบรลล์แล้วแปลความหมายออกมาทางหน้าจอมือถือ

Project Scope
ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพที่เป็นภาพถ่ายอักษรเบรลล์ในลักษณะแนวตั้งเท่านั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ภาพที่ผ่านการหมุนหรือทำมุมเอียงได้
ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพที่เป็นภาพถ่ายของอักษรเบรลล์ออกมาเป็นอักษรภาษาไทย อังกฤษ หรือตัวเลข เท่านั้น
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะรองรับเฉพาะระบบปฏบัติการ Android เท่านั้น

Task

  1. Preprocess picture
  2. Get Vertical Line and Get Horizontal Line
  3. Check dot in area
  4. Translate to Alphabet

Project Status

นายธนวัฒน์ พรหมธนภัทร 5830210521
นางสาวธันยพร พินธุพันธ์ 5830242621
นายพล สุรกิจโกศล 5830362221